Algemene voorwaarden

Voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Shopping Awards 2024. De verkiezing wordt georganiseerd door de Stichting Shopping Awards (hierna te noemen: de organisatie). Alle stemmers en deelnemers verklaren zich akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden.

 

Definities
1. Algemene voorwaarden: onderhavige voorwaarden.
2. Stemmer: de natuurlijke persoon die een stem uitbrengt.
3. Deelnemer: door de organisatie geselecteerde persoon, die zich heeft ingeschreven als deelnemer via de website shoppingawards.nl
4. Website: https://e-commercemanagervanhetjaar.nl/

 

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de verkiezing als deelnemer, op het uitbrengen van een stem en ieder gebruik van de internetsite.

 

Stemmen is gratis
Deelname aan de verkiezing is gratis voor stemmers.

 

Voorwaarden voor het uitbrengen van een stem

  • De stemmer garandeert dat de door hem/haar opgegeven gegevens tijdens de stemprocedure correct, up-to-date en volledig zijn.
  • De stemmer garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledig invult.
  • Deelname aan de verkiezing is uitgesloten voor een ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de organisatie of een van de partners van de verkiezing.

 

De internetsite
De internetsite mag op geen enkele wijze (technisch) aangesproken, gebruikt of uitgelezen worden om automatisch te stemmen, data te kopiëren naar andere opslagmedia, om spam te versturen, of voor andere doelen, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie.

 

Het gebruik van de internetsite komt voor eigen rekening en risico van de gebruiker. De aangeboden informatie is van algemene aard en aan verandering onderhevig. Bijgevolg kan de organisatie niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de aangeboden informatie.

 

Kenmerken van het internet
Op ieder moment kunnen zich storingen, vertragingen of andere ongeregeldheden voordoen met betrekking tot de informatievoorziening via internet in het algemeen en via de internetsite in het bijzonder, hieronder begrepen doch niet uitsluitend overdracht van virussen. De organisatie verwerpt iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die voortvloeit uit calamiteiten die het gevolg zijn van het gebruik van internet als medium voor informatieoverdracht.

 

Gebruikers van de internetsite zijn erop gewezen dat het versturen van informatie via email veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. De organisatie aanvaardt nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook, die het gevolg is van het door derden onderscheppen, gebruiken, misbruiken of wijzigen van door de organisatie en/of gebruikers via e-mail verzonden informatie.

 

Informatie van derden en hyperlinks
Verwijzingen naar internetsite, informatie van derden of hyperlinks zijn bedoeld ter informatie van de gebruiker van de internetsite. Ondanks uiterste zorgvuldigheid bij het selecteren van informatie van derden en internetsite waarnaar verwezen wordt, kan de organisatie nimmer garanties bieden ten aanzien van deze informatie of hyperlinks. De organisatie verwerpt dan ook iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die gebruiker lijdt ten gevolge van (het gebruik van) informatie van derden of hyperlinks.

 

Tell-a-friend
Via deze verkiezing kan men eenvoudig vrienden en bekenden een uitnodiging sturen om ook een stem uit te brengen. Het is echter niet gegarandeerd dat de uitnodiging daadwerkelijk aankomt. Die verantwoordelijkheid ligt bij de provider. De organisatie van de verkiezing raadt je aan voor de zekerheid ook een uitnodiging via je e-mailaccount of social network te versturen.

 

Cookies
Om de verkiezing en het stemproces goed te kunnen laten verlopen en waar nodig te kunnen verbeteren maakt de internetsite gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze internetsite wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer (of ander apparaat zoals mobiele telefoon en tablet) wordt opgeslagen. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen. Voor meer informatie over het accepteren van cookies, raadpleeg de helpfunctie van je browser.

 

Onderhoud van en wijzigingen in de internetsite
De organisatie behoudt zich het recht voor de internetsite of onderdelen van de internetsite tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de internetsite. De organisatie zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de internetsite nimmer tot enige schade jegens stemmers of genomineerden gehouden zijn.

 

Stemprocedure
Je mag via de website 1x per e-mailadres stemmen, per categorie. Er vinden regelmatig controles plaats van alle stemmen ter voorkoming van onrechtmatig uitgebrachte stemmen. Dit kunnen stemmen zijn die (semi-) automatisch zijn uitgebracht of waarbij veelvuldig gebruik is gemaakt van hetzelfde ip-adres dan wel van oneigenlijke e-mailadressen (nagenoeg dezelfde e-mailadressen van dezelfde gratis domeinen, zogenaamde wegwerp e-mailadressen). Alleen uniek uitgebrachte en uniek bevestigde stemmen via duurzame, persoonlijke e-mailadressen tellen mee, waarbij op basis van de stemgegevens het duidelijk is dat het om de stem gaat van een uniek persoon. Daarnaast wordt ook gekeken of er sprake is van een sportieve deelname aan de verkiezing door genomineerden. De organisatie heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik of onsportieve deelname aan de verkiezing, zonder opgaaf van redenen een genomineerde te diskwalificeren, de deelname van een genomineerde te blokkeren en/of stemmen niet mee te tellen.

 

Privacy
De organisatie handelt conform het privacy statement op www.stemshoppingawards.nl/privacy-statement

 

Rapportages
De organisatie is gerechtigd om genomineerden inzicht te bieden in de door stemmers uitgebrachte stemmen. Deze rapportages bevatten alleen geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare informatie.

 

Aansprakelijkheid
De organisatie en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze verkiezing voortvloeiende schade. Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die het gevolg is van het verlenen van toegang tot, dan wel het gebruik maken van de internetsite en/of het uitbrengen van een stem wordt door de organisatie uitdrukkelijk verworpen. Onder geen beding kan de organisatieverantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie op de internetsite.

 

Intellectueel
Op de verkiezing, het uiterlijk, de samenstelling en de techniek van de internetsite rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan de organisatie en/of een der gelieerde partners. Alle aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal, logos alsmede beeld- en geluidsmateriaal, is auteursrechtelijk beschermd. Het is gebruikers onder geen beding of voorwaarde toegestaan de internetsite te gebruiken in strijd met de auteurswet. Alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie of een derde rechthebbende, mag informatie van de internetsite door gebruikers van de internetsite worden vermenigvuldigd, bewerkt, geëxploiteerd of anderszins ter beschikking worden gesteld aan derden.

 

Wijzigingen in de Algemene voorwaarden
De organisatie is te allen tijde gemachtigd om tussentijds naar behoefte en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt op de internetsite.

 

Slotbepalingen
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie van de verkiezing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, worden alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de internetsite voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag.

 

Contact
Mocht je na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden dan wel verdere vragen hebben over de verkiezing, de internetsite en/of het stemmen, neem dan contact op met de organisatie via http://shoppingawards.nl/contact/